20 Cdo 455/2009
Datum rozhodnutí: 22.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 455/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové věci výkonu rozhodnutí oprávněného m. B., zastoupeného advokátkou, proti povinným 1) J. S. a 2) D. S., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 50 E 2166/2007, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 1. 2008, č. j. 9 Co 17/2008-14, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 50 E 2166/2007-5 (kterým okresní soud podle svého vykonatelného rozsudku ze dne 27. 10. 2005, č. j. 12 C 218/2005-18, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2006, č. j. 11 Co 266/2006-37, nařídil výkon rozhodnutí vyklizením označeného bytu) a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadli povinní dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinní byli právnicky vzděláni. Proto je soud usnesením ze dne 8. 4. 2008, č. j. 50 E 2166/2007-22, doručeným jim dne 10. 4. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; zároveň je poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelé přesto vytčený nedostatek neodstranili.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Povinní z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. července 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu