20 Cdo 4538/2010
Datum rozhodnutí: 21.02.2011
Dotčené předpisy: § 238a o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 4538/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Hlavního města Prahy, adresa pro doručování: Městská policie hl. m. Prahy, Praha 10, Korunní 98, proti povinnému M. M. , pro 1 000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 Nc 11820/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2009, č. j. 28 Co 346/2009-16, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 26. 11. 2008, č. j. 14 Nc 11820/2008-2, kterým obvodní soud nařídil podle vykonatelného rozhodnutí Městské policie hl. m. Prahy ze dne 8. 7. 2003, série DA/1997 číslo A0586004, k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1 000,- Kč a nákladů exekuce exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Jana Grosama.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 29. 7. 2009, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné. Na tom nic nezmění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle kterého dovolání proti němu je přípustné; takové poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod č. 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek ).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.) a aniž se zabýval nedostatkem právního zastoupení povinného v dovolacím řízení dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu