20 Cdo 4533/2009
Datum rozhodnutí: 18.11.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4533/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné P. C. C., a.s., proti povinnému L. J., pro 26.775,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 0 Nc 4352/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. března 2009, č.j. 17 Co 95/2009 - 67, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 20. 4. 2005, č. j. 0 Nc 4352/2005 - 7, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinného pro částku 26.775,- Kč s příslušenstvím, náklady předcházejícího řízení ve výši 1.120,- Kč, náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny, a jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor Mgr. M. T., Exekutorský úřad P.-m..


Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. 7. 2009, č. j. 0 Nc 4352/2005 - 77, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a současně byl poučen o tom, že nebudou-li vady dovolání odstraněny ve lhůtě 10ti dnů od doručení tohoto usnesení, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože citované usnesení bylo povinnému doručeno dne 2. 10. 2009, dosud výzvě okresního soudu nevyhověl, o ustanovení advokáta nepožádal a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. listopadu 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu