20 Cdo 4529/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: čl. § 241 o. s. ř.20 Cdo 4529/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné MONETA Auto, s. r. o. , se sídlem v Praze, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 60112743, zastoupené JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída 15/16, proti povinnému F. Ch. , pro 158 122 Kč s příslušenstvím, k dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2015, č. j. 69 Co 234/2015-99, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 5. 6. 2012, č. j. 147 EXE 2948/2010-37, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2013, č. j. 69 Co 3/2013-69, zamítl návrh povinného na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. a) o. s. ř, neboť neshledal opodstatněnou jeho námitku, že mu nebyl doručen exekuční titul.
Proti uvedenému usnesení podal povinný dovolání a přípisem ze dne 22. 7. 2014 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení z důvodu nepříznivé majetkové situace. Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 23. 2. 2015, č. j. 147 EXE 2948/2010-93, této žádosti nevyhověl, neboť dospěl k závěru, že jde o zřejmě bezúspěšné bránění práva (§ 30 odst. 1 a § 138 odst. 1 o. s. ř.).
Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 7. 2015, č. j. 69 Co 234/2015-99, toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný vlastnoručně sepsaným dovoláním, v němž označuje napadená rozhodnutí za rozporná s principy právního státu a opakovaně uvádí, že se stal obětí zločinného spolčení soudního exekutora a oprávněného, kteří jej okradli o veškeré finanční prostředky, a rozhodováním soudů a manipulací se spisem došlo k pošlapání jeho práva na spravedlivý proces, přičemž nápravu očekává ze strany mezinárodních soudů.
Nejvyšší soud povinného usnesením ze dne 6. 10. 2016, č. j. 20 Cdo 4529/2016-108, ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení vyzval k ustanovení právního zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím k podání dovolání. Pro nemožnost doručení písemnosti do sféry adresáta bylo usnesení doručeno dne 27. 10. 2016 v souladu s § 50 odst. 2 o. s. ř. vyvěšením na úřední desce.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).
S účinností od 1. ledna 2013 (po novele občanského soudního řádu provedené zákonem č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) lze (při splnění podmínek přípustnosti dle § 237 a § 238 o. s. ř.) podat dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci odvolacím soudem (§ 214a odst. 1 o. s. ř.) také proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o žádosti účastníka řízení o ustanovení zástupce (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod číslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Podle ustanovení § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).
Dle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti nebo zcela osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.
Pro dovolací řízení se z ustanovení § 241 o. s. ř. podává, že není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (jím jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy).
V usnesení ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSCR 9/2015, uveřejněném pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dospěl velký senát Nejvyššího soudu k následujícím závěrům: 1) Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.
2) Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví.
3) Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.). O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu shora citovaného ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. Jde-li o situaci podání (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku, je tomu tak zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Řečené je významné i v dané věci.
Dovolatel usiluje o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání proti usnesení, jímž byl zamítnut jeho návrh na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. a) o. s. ř, neboť nebylo shledáno důvodným povinným namítané nedoručení exekučního titulu.
Námitky povinného, že exekuční titul mu nebyl doručen, zjevně neobstojí, jestliže po předchozím neúspěšném pokusu o jeho doručení do vlastních rukou, mu bylo doručováno v souladu s § 49 odst. 2 o. s. ř. a § 49 odst. 4 o. s. ř. tzv. fikcí doručení, a shodně bylo postupováno při doručování opravného usnesení. Je očividné, že exekuční titul byl řádně, v souladu s příslušným procesními předpisy, doručen.
Vzhledem k uvedenému je bezúspěšnost případného dovolání (§ 138 odst. 1 o. s. ř. citovaný výše) zřejmá.
Pakliže nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, a jestliže dovolatel byl řádně vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení, aniž tak učinil, nezbývá, než dovolací řízení zastavit (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.), a to zcela v intencích závěrů usnesení Nejvyššího soudu, citovaného výše.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno v řízení o dovolání povinného proti usnesení o zastavení exekuce, tj. proti rozhodnutí ve věci.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Vladimír K ů r k a
předseda senátu