20 Cdo 4496/2008
Datum rozhodnutí: 26.11.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4496/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné H. C., a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému V. L., pro 12.281,57 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 12 Nc 5462/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2008, č. j. 31 Co 109/2008-10, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 3. 5. 2007, č. j. 12 Nc 5462/2007-3, jímž soud nařídil podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. R. K. ze dne 5. 1. 2007, sp. zn. C 9005/2006, k vymožení pohledávky ve výši 12.281,57 Kč s příslušenstvím, exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. I. O., soudního exekutora, podal povinný dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze dne 8. 7. 2008, č. j. 12 Nc 5462/2007-20, doručeným mu 18. 7. 2008 (tj. tři dny po uložení), vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nebude-li dovolání ve stanovené lhůtě řádně opraveno a doplněno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel vytčené nedostatky neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu