20 Cdo 4477/2009
Datum rozhodnutí: 10.05.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
20 Cdo 4477/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Mikuškem ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. , se sídlem v Praze 1, Jeruzalémská 4, identifikační číslo osoby 44848943, proti povinným 1) Ing. P. Š. , a 2) V. Š. , zastoupeným JUDr. Vladimírem Krčmou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 437, za účasti vydražitelky Ing. M. D., pro 905.519,- Kč s příslušenstvím, o udělení příklepu, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 37 E 902/2001, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze z 28. 1. 2009, č. j. 20 Co 477/2008-281, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 4. 2011, č. j. 20 Cdo 4477/2009-357, se v záhlaví opravuje tak, že spisová značka věci vedené u Okresního soudu v Kladně zní správně 37 E 902/2001 . O d ů v o d n ě n í :
Na základě podnětu okresního soudu bylo zjištěno, že ve výše citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu byla nesprávně označena spisová značka 39 E 902/2001, přičemž správně mělo být uvedeno 37 E 902/2001; Nejvyšší soud proto postupem podle ustanovení § 164, § 167 odst. 2 a § 243c o. s. ř., uvedený nedostatek odstranil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. května 2011
JUDr. Vladimír Mikušek, v. r. předseda senátu