20 Cdo 4469/2008
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4469/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného m. M. K., zastoupeného advokátem, proti povinnému B. J., pro 6.342,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 Nc 4415/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 9. 2008, č.j. 26 Co 897/2007-87, takto :


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud změnil usnesení ze dne 31. 7. 2007, č.j. 8 Nc 4415/2003-59, v odvoláním napadených výrocích, jimiž okresní soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení a oprávněného zavázal k úhradě nákladů exekuce soudnímu exekutorovi JUDr. P. P., tak, že povinnost uhradit JUDr. P. P. náklady exekuce ve výši 4.544,60 Kč do tří dnů od právní moci usnesení uložil povinnému a oprávněnému nepřiznal náhradu nákladů řízení proti povinnému (výrok I. usnesení odvolacího soudu), a rozhodl, že oprávněný a JUDr. P. P. nemají právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II. usnesení odvolacího soudu).


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech exekuce (stejně jako usnesení o nákladech řízení) není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 5/2005 pod č. 70, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2003 pod č. 4).


Nejvyšší soud proto, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků náklady v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu