20 Cdo 446/2010
Datum rozhodnutí: 17.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.07.200920 Cdo 446/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Ing. M. V ., zastoupeného JUDr. Karlem Kavalírem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Buzulucká 431, proti povinnému J. V ., zastoupenému JUDr. Šárkou Veskovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Palackého 359, pro 580.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 32 Nc 10687/2008, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. září 2009, č. j. 21 Co 393/2009 - 24, takto: Dovolání se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.): Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23. 12. 2008, č. j. 32 Nc 10687/2008 - 9, nařídil podle pravomocného a vykonatelného notářského zápisu sepsaného dne 4. 10. 2005 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, č.j. NZ 225/2005, N 271/2005, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 580.000,- Kč s úrokem ve výši 10 % ročně od 29. 9. 2004 do zaplacení a k úhradě nákladů exekuce, jimiž jsou náklady oprávněného a náklady exekutora, exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Jaromíra France, Exekutorský úřad Jičín.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 7. 9. 2009, č. j. 21 Co 393/2009 - 24, usnesení soudu prvního stupně v té části výroku I; ve které byla nařízena exekuce notářského zápisu sepsaného dne 4. 10. 2005 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, pod č.j. NZ 225/2005, N 271/2005, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 580.000,- Kč a k úhradě nákladů této exekuce, jimiž jsou náklady oprávněného a náklady exekutora, a ve výroku II. a III. potvrdil (výrok I.), a ve zbývající části výroku I, ve kterém byla nařízena exekuce notářského zápisu sepsaného dne 4. 10. 2005 JUDr. Vladimírou Ostrožlíkovou, notářkou ve Dvoře Králové nad Labem, č.j. NZ 225/2005, N 271/2005, k uspokojení pohledávky oprávněného úroku ve výši 10 % ročně z částky 580.000,- Kč od 29. 9. 2004 do zaplacení, jej změnil tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl (výrok II.). Proti výroku II. usnesení odvolacího soudu podal oprávněný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 7. září 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. února 2010
JUDr. Olga Puškinová , v. r. předsedkyně senátu