20 Cdo 4446/2010
Datum rozhodnutí: 15.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 4446/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí , se sídlem v Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, identifikační číslo osoby 135 84 499, proti povinné M. G. , zastoupené JUDr. Jarmilou Cindrovou, advokátkou se sídlem v Ústí nad Orlicí, B. Němcové 74, vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 7 E 2378/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. prosince 2009, č. j. 19 Co 200/2009 - 74, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Ústí nad Orlicí usnesením ze dne 26. 2. 2009, č. j. 7 E 2378/2008 - 15, nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 17. 4. 2008, č. j. 9 C 68/2007 - 28, ve spojení s vykonatelným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 10. 2008, č. j. 19 Co 317/2008 - 48, výkon rozhodnutí vyklizením bytu povinné ev. č. 132/2/639 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v Ú. a přestěhováním povinné a všech, kdo s ní bydlí na základě jejího práva do náhradního bytu o velikosti 1+KK v Ú., a určil, že povinná je povinna nahradit oprávněnému náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 10. 12. 2009, č. j. 19 Co 200/2009 - 74, k odvolání povinné usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Oprávněný se ve svém písemném vyjádření k dovolání ztotožnil s rozhodnutím odvolacího soudu.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 10. prosince 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť oprávněnému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu