20 Cdo 4446/2009
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 336m odst. 1 o. s. ř., § 254 odst. 3 o. s. ř.
20 Cdo 4446/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, Krajská pobočka pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Šumperk, se sídlem v Šumperku, Palackého 2, identifikační číslo osoby 411 975 18, zastoupené JUDr. Lenkou Hostašovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, Starobranská 6, proti povinnému P. M., t.č. neznámého pobytu, zastoupenému opatrovnicí A. Š., pro částku 91.069,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 3 E 4/2006, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 27. dubna 2009, č. j. 15 Co 262/2009 82, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Táboře usnesením ze dne 5. 2. 2009, č. j. 3 E 4/2006 - 74, zastavil podle § 336m odst. 1, věty druhé za středníkem o. s. ř. výkon rozhodnutí s odůvodněním, že v projednávané věci proběhlo neúspěšné dražební jednání dne 20. 11. 2007 a že v roční lhůtě nebyl podán návrh na pokračování (správně návrh na nařízení dalšího dražebního jednání).

K odvolání oprávněné krajský soud napadeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Námitku oprávněné, že o výsledku dražby konané dne 20. 11. 2007 nebyla informována a že proto nemohla podat návrh na opakování dražebního jednání, považoval za nedůvodnou, neboť zákon soudu neukládá povinnost, aby oprávněnou, která se dražebního jednání nezúčastnila, informoval o jeho výsledku. Bylo tak jen na ní, aby si sama zjistila, jaký byl průběh a výsledek dražebního jednání, a jestliže tak neučinila, nelze její procesní pasivitu považovat za pochybení soudu .

Proti tomuto usnesení podala oprávněná dovolání, jehož přípustnost dovozuje z § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. , přičemž za zásadní po právní stránce považuje otázku, zda je soud povinen informovat oprávněného o výsledku dražebního jednání . Dovolatelka namítá, že se soudy dopustily vady, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí , spočívající v tom, že ačkoli se nezúčastnila bezúspěšného dražebního jednání dne 20. 11. 2007, nebyla soudem poučena podle § 5 a § 254 odst. 3 o. s. ř. o možných následcích zastavení výkonu rozhodnutí, nepodá-li návrh na další dražební jednání .

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz čl. II., bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb.) a dospěl k závěru, že dovolání podle § 238a odst. 1, odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není přípustné.

Oprávněná předně - namítá-li existenci vady řízení (a výslovně takto své dovolání formuluje) - uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., který je však k založení přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nezpůsobilý.

Kromě toho Nejvyšší soud zdůrazňuje, že nesplnění poučovací povinnosti vyplývající soudu z § 254 odst. 3 o. s. ř. sice vadou řízení podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. být může, že však o takový případ v souzené věci nejde.

Podle § 254 odst. 3 o. s. ř. soud při exekuci poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, jichž se exekuce týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech . Ze žádného ustanovení exekučního či občanského soudního řádu ani jiného právního předpisu však neplyne povinnost informovat účastníky - jež mají podle § 44 o. s. ř. právo nahlížet do spisu -o výsledku jakéhokoli, a tedy ani (bezúspěšného) dražebního jednání (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2010, sp. zn. 20 Cdo 1632/2008).

Protože rozhodnutí odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř., není dovolání proti němu podle § 238a odst. 1, odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Dovolání bylo odmítnuto, povinnému, jež by jinak měl podle § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, takové náklady podle obsahu spisu nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu