20 Cdo 4420/2008
Datum rozhodnutí: 24.02.2009
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4420/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Jiřího Zrůsta ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního m. P. proti povinné V. G., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 12 E 16/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 24. 4. 2008, č.j. 22 Co 184/2008-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 31. 1. 2008, č.j. 12 E 16/2008-7, jímž Okresní soud v Pardubicích nařídil podle svého rozsudku ze dne 21. 8. 2007, č.j. 7 C 241/2007-18, výkon rozhodnutí vyklizením povinné z bytu č. 6 v prvním nadzemním podlaží domu č. p. 1117 v P.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 10. 9. 2008, č. j. 12 E 16/2008-20, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od převzetí usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání.

Výzvě, která jí byla doručena 17. 9. 2008, dovolatelka nevyhověla.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 24. února 2009JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu