20 Cdo 442/2001
Datum rozhodnutí: 17.04.2001
Dotčené předpisy:
20 Cdo 442/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Správy budov města P. proti povinné Ing. J. S., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 71 E 2251/97, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. července 1998, č.j. 13 Co 312/98-19, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala včas dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 9. ledna 1998, č.j. 71 E 2251/97-6, kterým Okresní soud Plzeň - město nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 16. září 1997, č.j. 28 C 18/97-43, výkon rozhodnutí vyklizením specifikovaného bytu, včetně jeho provedení.

Jelikož při podání dovolání nebyla povinná zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 25. srpna 2000, č.j. 71 E 2251/97-45, doručeným dne 3. října 2000 (srov. doručenku na č.l. 46), vyzval (mimo jiné), aby nedostatek povinného zastoupení do patnácti dnů odstranila (tím, že předloží plnou moc advokáta).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2000 (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.), dále též jen o.s.ř.", musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být dovolání advokátem i sepsáno (§ 241 odst. 2, věta druhá o.s.ř.).

Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující nebyly předloženy. Povinná pak nedostatek zastoupení neodstranila (podáními ze dnů 18. října a 2. listopadu 2000 jen přislíbila opravu a doplnění" dovolání prostřednictvím advokátní kanceláře"), ač k tomu byla řádně vyzvána a o následcích nesplnění této podmínky poučena.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. dubna 2001

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu