20 Cdo 4414/2009
Datum rozhodnutí: 12.11.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4414/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné P. S., s.r.o., proti povinné O. S., pro 639,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 Nc 2276/2008, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. července 2009, č.j. 39 Co 11/2009 - 21, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením městský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 12. 9. 2008, č. j. 73 Nc 2276/2008 - 7, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinné pro částku 639,- Kč s příslušenstvím, náklady nalézacího řízení ve výši 1.747,- Kč, náklady exekuce a náklady oprávněné, a jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor.


Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž by byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 9. 9. 2009, č. j. 73 Nc 2276/2008 - 25, byla dovolatelka vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a současně byla poučena o tom, že nebudou-li vady dovolání odstraněny ve lhůtě 15ti dnů od doručení tohoto usnesení, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože citované usnesení bylo povinné doručeno dne 15. 9. 2009, dosud výzvě obvodního soudu nevyhověla a ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání. Dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. listopadu 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu