20 Cdo 4412/2008
Datum rozhodnutí: 04.02.2009
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4412/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Jiřího Zrůsta a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné P. C. I.., s.r.o, proti povinným 1) L. Ř., a 2) M. Ř., bytem tamtéž, pro částku 87.465,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 1 Nc 5014/2007, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze z 20. 2. 2008, č. j. 19 Co 66/2008-20, takto:Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 16. 1. 2007, č. j. 1 Nc 5014/2007-6, kterým okresní soud nařídil exekuci, podali povinní dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen o.s.ř. /) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud povinné usnesením z 12. 5. 2008, č. j. 1 Nc 5014/2007-37, doručeným jim 14. 5. 2008, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranili a zvolili si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podají řádné dovolání. Zároveň je poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací řízení bude zastaveno. Dovolatelé však vytčené nedostatky neodstranili.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2009

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu