20 Cdo 4390/2016
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 103 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 15 odst. 1 písm. h) předpisu č. 120/2001Sb. ve znění do 31.12.201220 Cdo 4390/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné PARADISE ISLANDS HOLDING LTD ., reg. č. 008477 se sídlem Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Seyschelly, zastoupené JUDr. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinnému 1) J. P. , a povinné 2) R. P. , pro 60 839,83 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 7065/2007, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 6. 2016, č. j. 14 Co 156/2016-76, takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 6. 2016, č. j. 14 Co 156/2016-76, se mění tak, že usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 4. 5. 2016, č. j. 17 Nc 7065/2007-55, se zrušuje a řízení o návrhu oprávněné na změnu soudního exekutora se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Dovoláním napadeným rozhodnutím odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 4. 5. 2016, č. j. 17 Nc 7065/2007-55, jímž Okresní soud v Sokolově návrh oprávněné, aby soud zprostil soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchu, jmenovaného od 1. 4. 2016 do uvolněného Exekutorského úřadu v Přerově, a pověřil provedením exekuce soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad v Šumperku. Odvolací soud s poukazem na ustanovení § 15 odst. 5 věta prvá a druhá zákona č. 120/2001 Sb., soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále též jen ex. řádu ) a ustanovení 44b odst. 1 ex. řádu (ve znění účinném od 1. 1. 2013) dovodil, že není důvod k rozhodovací činnosti, když soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis dne 25. 4. 2016 poskytl souhlas s převzetím exekuce a i soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, k opakované žádosti sdělil dne 3. 5. 2016, že k navrhované změně soudního exekutora nemá námitky. Vzhledem k tomu, že exekutoři přistoupí k protokolárnímu předání spisu, není třeba rozhodnutí o navrhované změně soudního exekutora podle § 44b odst. 2 ex. řádu. Návrh oprávněné nebyl shledán důvodným.

Oprávněná v dovolání uvedla, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení, když odvolací soud se odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, neboť procesní otázka, na jejímž vyřešení rozhodnutí závisí, která nebyla dovolacím soudem dosud řešena, byla nesprávně vyřešena. Dne 13. 4. 2016 byla oprávněná soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou vyrozuměna, že převzal spisy a exekuční úřad po soudním exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, a že oprávněná má možnost požádat o změnu exekutora podle § 15 odst. 5 ex. řádu. Oprávněná proto dne 29. 4. 2016 žádost o změnu exekutora podala a okresní soud ji zamítl, když dovodil, že exekutoři nepochybně neodkladně provedou předání exekuce a důvod pro postup podle § 44b odst. 2 ex. řádu není naplněn. Až v odvolacím řízení soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha dodatečně udělil souhlas ve smyslu ustanovení § 44b odst. l ex. řádu a odvolací soud uzavřel, že není namístě rozhodnout o změně exekutora. Oprávněná přitom nikdy návrh podle § 44b odst. 1 ex. řádu nepodala, nýbrž podle § 15 odst. 5 ex. řádu, zakotvující důvod ke změně exekutora ze zákona, které je ustanovením speciálním k § 44 ex. řádu. Proces iniciovaný návrhem podle § 15 odst. 5 ex. řádu tvoří speciální celek, obnášející zproštění dosavadního exekutora provedením exekuce a pověření nového exekutora. Přiměřeně soud přitom použije ustanovení § 44b odst. 2 ex. řádu, s tím, že se nepoužije podmínka předchozího postupu podle § 44b odst. 1 ex. řádu a nezkoumá se důvodnost návrhu. Připuštění postupu podle § 44b odst. 1 ex. řádu, jako způsobu vyřízení návrhu podaného podle § 15 odst. 5 ex. řádu, by totiž s sebou přineslo značnou nejistotu v otázce, zda a od kdy je navrhovaný exekutor oprávněn vůbec exekuci provádět. Pouze takové řešení postaví právní vztahy na jisto. Soudní exekutor, disponující pravomocemi umožňujícími zasahovat do majetkových práv osob, tak zcela po právu a odpovědně odmítá vést exekuci, nebylo-li o návrhu oprávněného takto rozhodnuto, a rovněž odmítá převzít spisy postupem podle § 44b odst. 1 ex. řádu, aby předešel důsledkům trestněprávním či kárným. Pouze soud přiléhavým rozhodnutím podle § 15 odst. 5 ex. řádu může postavit najisto, kdo je jako soudní exekutor oprávněným subjektem řízení a osobou odpovědnou za výkon exekuce. Navrhovala, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího a okresního soudu a věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení, respektive návrhu oprávněné vyhověl.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací [§ 10a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen o. s. ř. )] dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění o. s. ř.), a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., a že jde o rozhodnutí, proti kterému je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva, spojené s výkladem ustanovení § 15 odst. 5 ex. řádu, tj. jaký postup soudu se pojí s projednáním návrhu oprávněné na změnu soudního exekutora podle ustanovení § 15 odst. 5 věta druhá ex. řádu, kterou dovolací soud dosud neřešil, přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243 odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Vady, k nimž je dovolací soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 věta druhá o. s. ř.), tj. k vadám tzv. zmatečnostním, jakož i k vadám řízení jiným, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, se z obsahu spisu nepodávají.

Právní posouzení je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu sice správně určenou
nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval. O takový případ v souzené věci jde.

Postup soudu v této věci je i v současné době nutné posuzovat podle exekučního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 (k tomu srov. Článek IV bod 1 zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Podle ustanovení § 15 odst. l písm. h) ex. řádu vyplývá, že výkon exekutorského úřadu zaniká mimo jiné uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž byla ministerstvu doručena žádost exekutora o ukončení výkonu exekutorského úřadu.

Podle ustanovení § 15 odst. 5 věta první a druhá ex. řádu soudní exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme neukončené spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost. Účastníky řízení o tom informuje a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora.

Podle ustanovení § 43 odst. 5 ex. řádu pověření není soudním rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům řízení.

Výběr osoby soudního exekutora, který bude provádět exekuci (srov. § 28, § 38 odst. 1 ex. řádu), je v dispozici oprávněného.

V případě zániku výkonu exekutorského úřadu z důvodu uvedeného v § 15 odst. 1 písm. h) ex. řádu, exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. V takovém případě je dán ze zákona důvod pro změnu exekutora; důvody vedoucí oprávněného k požadované změně, soud nezkoumá (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. III. ÚS 2255/11, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 2014, sp. zn. 40 Co 227/2014 uveřejněné pod číslem 14/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek; též Kasíková, M., a kol.: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, Komentář, 2. vydání, Praha 2010, s. 188). Soud musí (s jedinou výhradou, a to že osoba označená v návrhu není oprávněná k výkonu exekuční činnosti) takovému návrhu vždy vyhovět.

Soud tak učiní formou prostého pověření (srovnej obdobný postup upravený v § 43a odst. 4 ex. ř.), jímž zprostí prováděním exekuce nově jmenovaného exekutora do uvolněného úřadu a zároveň pověří oprávněným navrženého exekutora dalším prováděním exekuce. Souhlas dotčených exekutorů takový postup nepředpokládá. Je to výrazem toho, že volbu nového exekutora oprávněným zákon neumožňuje jakkoliv ovlivnit.

Pověření není rozhodnutím, nedoručuje se účastníkům, nýbrž jen dotčeným exekutorům, když i zde platí obdobný postup podle ustanovení § 43a odst. 4 ex. ř.

Naroveň tomuto postupu stojí protokol o převzetí exekuce, který je výsledkem jednání obou dotčených exekutorů, bez ingerence soudu (§ 44b odst. 1 ex. ř.). V daném případě, je nepodstatný nesouhlas soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, s prováděním tohoto exekučního řízení,vyjádřený v podání založeném na čl. 74.

Považoval-li okresní soudu podání oprávněné ze dne 29. 4. 2016 za návrh na zahájení řízení o změně exekutora a o návrhu věcně rozhodl (byť zamítavým výrokem), nebyl jeho úsudek a ani procesní výsledek rozhodnutí správný. Tak jak bylo uvedeno shora, s vyřízením podáním oprávněné, jímž se domáhala v důsledku zákonem předpokládané a následně realizované nové volby exekutora v průběhu již prováděné exekuce, se žádné soudní řízení nespojuje. Jediným adekvátním postupem tak bylo, řízení o tomto návrhu zastavit (§ 104 odst. 1 věta prvá o. s. ř.), pro neexistenci procesních podmínek (řízení) k jeho projednání (§ 103 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že usnesení odvolacího soudu není správné, neboť spočívá na chybném řešení stěžejní právní otázky, spojené i s nesprávným rozhodnutím, a protože na základě dosavadního výsledku řízení je možné o věci rozhodnout, Nejvyšší soudu napadené usnesení odvolacího soudu podle § 243d písm. b) o. s. ř. změnil tak, že usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 4. 5. 2016, č. j. 17 Nc 7065/2007-55, zrušil a řízení o návrhu oprávněného na záměnu exekutorů zastavil (§ 104 odst. 1, § 221 odst. 1 písm. c) věta před středníkem a § 243b o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. ex. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 2. 2017 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu