20 Cdo 4384/2009
Datum rozhodnutí: 12.11.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4384/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného M. H., proti povinnému J. B., pro 500,- Kč, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 4 Nc 1574/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 30. ledna 2009, č.j. 15 Co 65/2009 - 37, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 7. 11. 2008, č. j. 4 Nc 1574/2008 - 21, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinného pro částku 500,- Kč s náklady nalézacího řízení ve výši 1.000,- Kč, náklady exekuce a náklady oprávněného, a jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor.


Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 9. 2009, č. j. 4 Nc 1574/2008 - 68, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a současně byl poučen o tom, že nebudou-li vady dovolání odstraněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože citované usnesení bylo povinnému doručeno dne 10. 9. 2009, dosud výzvě okresního soudu nevyhověl a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. listopadu 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.


předsedkyně senátu