20 Cdo 4304/2008
Datum rozhodnutí: 31.03.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4304/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněných a) K. S., b) S. S., zastoupených advokátem, proti povinnému Z. H., zastoupenému advokátem, pro 34.388,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 Nc 6657/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. 2. 2007, č.j. 40 Co 1444/2006-126, ve znění opravného usnesení ze dne 25. 5. 2007, č.j. 40 Co 1444/2006-138, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 26. 9. 2005, č.j. 15 Nc 6657/2002-98, co do částky 31.300,- Kč částečně zastavil exekuci nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 23. 10. 2002, č.j. 15 Nc 6657/2002-6, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení; doplňujícím usnesením ze dne 11. 8. 2006, č.j. 15 Nc 6657/2002-113, zamítl návrh povinného na zastavení exekuce pro částku 3.088,- Kč, úroky z prodlení, náklady předcházejícího řízení 11.190,- Kč a náklady exekuce.


Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 26. 2. 2007, č.j. 40 Co 1444/2006-126, ve znění opravného usnesení ze dne 25. 5. 2007, č.j. 40 Co 1444/2006-138, usnesení soudu prvního stupně ve výroku, jímž byla exekuce částečně zastavena, změnil tak, že exekuci o částku 31.300,- Kč nezastavil; povinnému uložil povinnost nahradit oprávněným náklady řízení obou stupňů.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný nezastoupen advokátem dovoláním. Jeho obsahem je tvrzení, že rozhodnutí odvolacího soudu napadá ve všech bodech a že trvá na rozsudku vyneseném soudem v Šumperku.


Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.


Podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).


Podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.


Dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 241a odst. 2, 3 o.s.ř., tj. proto, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a že vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; pouhý odkaz na text zákona, anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů, samo o sobě nestačí. Dovolací soud je důvody, pro něž se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, včetně jejich obsahového vymezení vázán (§ 242 odst. 3, věta první, o.s.ř.); k vadám řízení uvedeným v § 242 odst. 3, větě druhé, o.s.ř. přihlédne je-li dovolání přípustné pouze za předpokladu, že dovolání nezůstalo blanketovým, tj. že z něj vyplývá rozsah napadení a důvody dovolání.


Dovolání povinného neobsahovalo důvody, pro které se rozhodnutí odvolacího soudu napadá (dovolací důvody). Protože v době podání dovolání nebyl povinný zákonným způsobem zastoupen (viz § 241 o.s.ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 23. 7. 2008, č.j. 15 Nc 6657/2002-165, které bylo povinnému doručeno 1. 8. 2008 (§ 50c odst. 4 o.s.ř.), vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.


Povinným zvolený advokát doplnil dovolání o dovolací důvody podáním ze dne 22. 8. 2008 osobně podaným u soudu prvního stupně dne 26. 8. 2008.


Poslední den lhůty, kdy bylo možno doplnit dovolání o důvody, z jakých se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, však byl pátek 15. 8. 2008 (§ 240 odst. 1, věta první, § 241b odst. 3 o.s.ř.). Marným uplynutím prekluzivní lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).


Dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu o nákladech řízení není přípustné, a to bez zřetele k povaze takového výroku, tedy bez ohledu na to, zda jde o měnící nebo potvrzující rozhodnutí o nákladech řízení (před soudem prvního stupně) či o rozhodnutí o nákladech řízení odvolacího, jež není rozhodnutím měnícím ani potvrzujícím (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2003 pod č. 4).


Nejvyšší soud proto vadné a nepřípustné dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 2, § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o.s.ř.).


O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněným náklady v tomto stadiu řízení /podle obsahu spisu/ nevznikly).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu