20 Cdo 4286/2010
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 238 o. s. ř., § 238a o. s. ř., § 239 o. s. ř.
20 Cdo 4286/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného ŠMR, a. s. , se sídlem v Praze 11, Hněvkovská 1228/50, identifikační číslo 607 93 295, proti povinné V. S. , pro 111.358,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 15 Nc 7956/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. 11. 2009, č. j. 40 Co 955/2009-182, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora Exekutorského úřadu Přerov, ze dne 17. 6. 2009, č. j. 103 Ex 00597/05-62, o určení ceny ve výroku blíže specifikovaných nemovitostí a jejich příslušenství.

Podáním, doručeným soudu dne 7. 4. 2010 a doplněným podáním ze dne 20. 4. 2010, jež je svým obsahem dovoláním, povinná, ač řádně poučena o jeho nepřípustnosti, napadla usnesení krajského soudu.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodných ustanovení, bod 12 v části první zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Přípustnost dovolání proti výroku potvrzujícímu rozhodnutí o určení ceny nemovitostí nelze opřít o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť takové rozhodnutí není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 29 Odo 750/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 3/2002 pod č. 48; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1520/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12, ročník 2004 pod poř. č. 233). Přípustnost dovolání nevyplývá ani z ustanovení § 238, § 238a, § 239 o. s. ř., neboť nejde o žádnou z věcí zde uvedených.

Lze tedy uzavřít, že dovolání není přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu. Nejvyšší soud je proto bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.), aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení povinné (§ 241 o. s. ř.), odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu