20 Cdo 4284/2010
Datum rozhodnutí: 13.11.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
20 Cdo 4284/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D., v exekuční věci oprávněné Credit Broker s. r. o. (dříve Reality ŠÍP s. r. o. a MARTOM Group cz, s. r. o.), se sídlem v Klimkovicích, Husova 291, identifikační číslo osoby 26792079, zastoupené Mgr. Ladislavem Popkem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Sokolská tř. 22, proti povinnému R. S. , zastoupenému JUDr. Pavlem Kolínským, advokátem, se sídlem v České Lípě, Pátova č. 777, pro 30.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 19 Nc 4752/2005, o dovolání vydražitele Ing. M. B. , zastoupeného JUDr. Alexandrem Šoljakem, advokátem se sídlem v Liberci II, U Soudu 363/10, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 5. 3. 2010, č. j. 36 Co 552/2006-151, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 20 Cdo 4284/2010-188, se ve výroku opravuje takto:
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 5. 3. 2010, č. j. 36 Co 552/2006-151 , se ruší a věc se mu vrací k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Vzhledem k tomu, že ve výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 20 Cdo 4284/2010-188, došlo k chybě v označení jednacího čísla usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci, proti kterému směřovalo dovolání (ve výroku je uvedeno 36 Co 552/2006-37), Nejvyšší soud tímto rozhodnutím své citované usnesení opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. listopadu 2012

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D., v. r.
předsedkyně senátu