20 Cdo 4277/2009
Datum rozhodnutí: 19.11.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4277/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné: K. p., a.s., V. I. G., zastoupené advokátem, proti povinné E. L., pro 1.861,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 15 Nc 3487/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. prosince 2008, č.j. 12 Co 821/2008 - 25, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 8. 2. 2008, č. j. 15 Nc 3487/2008 - 8, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinné pro částku 1.861,- Kč spolu s úrokem z prodlení za období od 8. 6. 2006 do 29. 6. 2007 ve výši 182,- Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 8.454,- Kč, pro náklady oprávněného a náklady exekuce, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. M. R., Exekutorský úřad Z.


Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. 3. 2009, č. j. 15 Nc 3487/2008 - 29, byla dovolatelka vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a současně byla poučena o tom, že nebudou-li vady dovolání odstraněny ve lhůtě 15 dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože citované usnesení bylo povinné doručeno do vlastních rukou dne 6. 4. 2009, dosud výzvě okresního soudu nevyhověla a ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání. Dovolací soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. listopadu 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu