20 Cdo 4266/2011
Datum rozhodnutí: 24.01.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 4266/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. , se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, identifikační číslo osoby 490 99 451, zastoupeného JUDr. Ivo Jelínkem, advokátem se sídlem v Děčíně, Labská 137/17, proti povinné A. H. , pro 23.112,80 Kč, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 Nc 4173/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. června 2010, č. j. 25 Co 301/2009 - 195, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud v Hradci Králové shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 6. 3. 2009, č. j. 7 Nc 4173/2006 - 139, kterým Okresní soud v Jičíně zamítl návrh povinné na zastavení exekuce (nařízené usnesením Okresního soudu v Jičíně soudu ze dne 5. 5. 2006, č. j. 7 Nc 4173/2009 - 7, podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 9. 5. 2005, č. j. 3 C 140/2002 - 114).

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., rozhodl o dovolání podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009.

V dané věci podala povinná dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 23. 12. 2010, č. j. 7 Nc 4173/2006 - 206, které bylo povinné postupem podle § 49 odst. 4 o. s. ř. doručeno dne 10. 1. 2011, byla povinná vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu; současně byla poučena o tom, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podepsanému soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Následná žádost povinné o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 21. 4. 2011, č. j. 7 Nc 4173/2006 - 221, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 9. 2011, č. j. 25 Co 298/2011 - 255. Povinná dosud výzvě soudu prvního stupně nevyhověla a ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu