20 Cdo 4264/2010
Datum rozhodnutí: 21.02.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 4264/2010

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a. s. , se sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, proti povinnému S. K. , pro 46 696,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 53 Nc 3243/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2009, č. j. 66 Co 287/2009-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 2. 10. 2007, č. j. 53 Nc 3234/2007-10, kterým okresní soud nařídil podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Josefem Kunáškem dne 12. 5. 2007, pod sp. zn. Ku-47-46-2/2006-12, pro pohledávku ve výši 46 696Kč s příslušenstvím, náklady předcházejícího řízení 1 600,- Kč a náklady exekuce exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla.

Usnesení krajského soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl povinný právnicky vzdělán. Okresní soud usnesením ze dne 13. 10. 2009, č. j. 53 Nc 3234/2007-33, doručeným dne 27. 10. 2009, vyzval povinného, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že pokud uvedený nedostatek neodstraní, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Následně okresní soud povinného usnesením ze dne 30. 6. 2010, č. j. 53 Nc 3234/2007-40, doručeným 21. 7. 2010 (vhozením do schránky), poučil o možnosti požádat soud v patnáctidenní lhůtě od doručení usnesení o ustanovení zástupce. Povinný však na výzvu soudu nereagoval a vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu