20 Cdo 424/2012
Datum rozhodnutí: 06.03.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 424/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Ing. V. K. , proti povinné J. V. , zastoupené Mgr. Martinem Holubem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1082/8, pro 200.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 2 Nc 8484/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 14. listopadu 2011, č. j. 54 Co 708/2011 - 80, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 9. 12. 2008, č. j. 2 Nc 8484/2008 - 8, nařídil podle notářského zápisu sp. zn. N 220/2008, NZ 179/2008, sepsaného notářkou JUDr. Alenou Procházkovou dne 20. 3. 2008, exekuci na majetek povinné k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 200.000,- Kč, společně s úrokem ve výši 10 % ročně z částky 200.000,- Kč od 13. 12. 2007 do zaplacení, a dále pro náklady exekuce a náklady oprávněného, a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Jana Grosama, Exekutorský úřad Praha 6.

Krajský soud v Brně - pobočka v Jihlavě usnesením ze dne 14. 11. 2011, č. j. 54 Co 708/2011 - 80, odvolání povinné proti usnesení soudu prvního stupně odmítl podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 14. listopadu 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno [přičemž takovým je z obsahového hlediska i usnesení o odmítnutí odvolání proto, že neobsahuje skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce podle § 44 odst. 7 exekučního řádu] nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. března 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu