20 Cdo 4230/2011
Datum rozhodnutí: 21.12.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 4230/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku města Brna, a.s. , se sídlem v Brně, Hlinky 151, identifikační číslo osoby 255 08 881, zastoupeného Mgr. Ondřejem Adametzem, advokátem se sídlem v Brně, Pekařská 12, proti povinné R. G., dříve H. , pro 208,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 105 Nc 4675/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. května 2011, č. j. 20 Co 604/2010 - 18, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně potvrdil usnesení ze dne 11. 3. 2008, č. j. 105 Nc 4675/2008 - 3, jímž Městský soud v Brně nařídil podle vykonatelného rozhodnutí téhož soudu ze dne 30. 7. 1998, č. j. 62 C 221/98, exekuci na majetek povinné, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, a to k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 208,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 550,- Kč a pro náklady exekuce, jichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním (doplněným podáním doručeným soudnímu exekutorovi dne 13. 9. 2011), aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 16. května 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu