20 Cdo 4229/2016
Datum rozhodnutí: 28.11.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 4229/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné Česká mincovna, a. s., se sídlem v Jablonci nad Nisou, U Přehrady 3204/61, identifikační číslo osoby 28737016, zastoupené JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Revoluční 1003/3, proti povinné Pražská mincovna, a. s. , se sídlem v Praze 1, Staré Město, náměstí Republiky 1090/5, identifikační číslo osoby 24143707, zastoupené JUDr. Ilonou Barošovou, advokátkou se sídlem ve Vsetíně, Smetanova 970, pro nepeněžité plnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 331/2012, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2016, č. j. 12 Co 187/2016-330, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Povinná je povinna zaplatit oprávněné k rukám JUDr. Michaely Šeré do tří dnů od právní moci tohoto usnesení náklady dovolacího řízení ve výši 1271 Kč. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 22. 5. 2015, č. j. 48 EXE 331/2012-272, zastavil exekuci nařízenou svým usnesením ze dne 16. 2. 2012, č. j. 48 EXE 331/2012-35, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2012, č. j. 12 Co 188/2012-93, žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a oprávněné uložil zaplatit soudnímu exekutorovi Mgr. Davidu Konczovi náklady exekuce 7865 Kč do 3 dnů od právní moci usnesení.
Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením k odvolání oprávněné (směřujícímu pouze proti výroku II. a III.) změnil usnesení soudu I. stupně ve výroku o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky navzájem tak, že oprávněné nepřiznal náhradu nákladů řízení (výrok I.), a ve výroku o náhradě nákladů exekuce tak, že povinné uložil zaplatit soudnímu exekutorovi Mgr. Davidu Konczovi náklady exekuce 7865 Kč (výrok II.); současně žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III.).
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné.
V souzené věci odvolací soud ve výroku I. nepřiznal oprávněné náhradu nákladů řízení. Tímto rozhodnutím objektivně vzato nebyla povinné způsobena žádná újma na jejích právech, která by byla odstranitelná tím, že by dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil. Proto také povinná není oprávněna k podání dovolání proti tomuto výroku rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročník 1998). Jelikož dovolání proti výroku I. usnesení odvolacího soudu podal někdo, kdo k tomu nebyl (subjektivně) oprávněn, Nejvyšší soud je odmítl.
Není přípustné ani dovolání povinné proti výrokům II. a III. usnesení odvolacího soudu, protože jimi nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč ve smyslu § 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. (výrokem II. byla povinná zavázána zaplatit náklady exekuce 7865 Kč a výrokem III. nebylo žádnému z účastníků přiznáno právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, přičemž z obsahu spisu se podává, že v odvolacím řízení povinné žádné náklady nevznikly). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. listopadu 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu