20 Cdo 4228/2008
Datum rozhodnutí: 26.11.2008
Dotčené předpisy:20 Cdo 4228/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněného města Velké Meziříčí , proti povinné L. V., pro 4.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 Nc 11358/2006, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2008, č. j. 13 Co 125/2008-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:
Proti shora označenému rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. 1. 2008, č. j. 35 Nc 11358/2006-18, jímž soud zastavil co do částky 2.000,- Kč exekuci nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 10. 11. 2006, č. j. 35 Nc 11358/2006-3 (výrok I.), a exekuci pro vymožení pohledávky ve výši 2.000,- Kč, nákladů oprávněného a nákladů exekuce ponechal v platnosti (výrok II.), podala povinná dovolání.


Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla právnicky vzdělána, obvodní soud ji usnesením ze dne 20. 8. 2008, č. j. 35 Nc 11358/2006-35, doručeným jí 12. 9. 2008 (tj. tři dny po uložení), vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a nebude-li dovolání ve stanovené lhůtě řádně opraveno a doplněno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka však vytčené nedostatky neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. listopadu 2008
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu