20 Cdo 422/2011
Datum rozhodnutí: 22.03.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 422/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné K. Š. , zastoupené JUDr. Jaroslavem Holoušem, advokátem se sídlem v Jeseníku, Dukelská 456, proti povinnému M. P. , zastoupenému Mgr. Pavlem Šestákem, advokátem se sídlem v Šumperku, Starobranská 4, pro 60.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 1 Nc 948/2009 - 11, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. ledna 2010, č. j. 40 Co 1022/2009 - 25, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Jeseníku usnesením ze dne 7. 8. 2009, č. j. 1 Nc 948/2009 - 11, nařídil podle pravomocného a vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 18. 11. 2008, č. j. 5 C 103/2008 - 282, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. 5. 2009, č. j. 12 Co 36/2009 - 298, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 60.000,- Kč s tam specifikovaným příslušenstvím, nákladů nalézacího řízení ve výši 109.689,10 Kč, nákladů oprávněné a nákladů exekuce, a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Antonína Dohnala, Exekutorský úřad Jeseník.

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28. 1. 2010, č. j. 40 Co 1022/2009 - 25, k odvolání povinného usnesení okresního soudu změnil tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl a rozhodl o nákladech exekuce a nákladech řízení před soudem prvního stupně i odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 28. ledna 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].
Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2011

JUDr. Olga Puškinová , v. r.
předsedkyně senátu