20 Cdo 4214/2010
Datum rozhodnutí: 29.11.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 4214/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného Tomáše Dobrého , identifikační číslo osoby: 649 97 570, s místem podnikání v Ostravě, Slavíčkova 1874/20, zastoupenému JUDr. Romanem Nováčkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 1758/4, proti povinné FINTEC spol. s r.o. , se sídlem ve Starém Plzenci, Bezručova 1156, okres Plzeň-jih, identifikační číslo osoby: 483 63 774, zastoupené JUDr. Lenkou Skřivánkovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Kamenická 1, pro 86.317,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 9 Nc 2584/2009, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. února 2010, č. j. 12 Co 33/2010 - 41, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud Plzeň - jih usnesením ze dne 28. 8. 2009, č. j. 9 Nc 2584/2009 - 8, nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu téhož soudu ze dne 12. 11. 2008, č. j. 11 Ro 114/2008 - 20, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 86.317,- Kč s tam specifikovaným příslušenstvím, pro náklady nalézacího řízení ve výši 30.330,- Kč, pro náklady oprávněného v exekučním řízení a pro náklady exekuce, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále, Exekutorský úřad Ostrava.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 24. 2. 2010, č. j. 12 Co 33/2010 - 41, k odvolání povinného usnesení okresního soudu změnil tak, že návrh oprávněného na nařízení exekuce zamítl a rozhodl o nákladech řízení před soudem prvního stupně a řízení odvolacího.
Proti usnesení odvolacího soudu podal oprávněný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 24. února 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009]. Nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné, přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu