20 Cdo 4204/2011
Datum rozhodnutí: 21.12.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 4204/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného: Ředitel Gymnázia Jiřího Ortena , se sídlem v Kutné Hoře, Jaselská 932, zastoupeného Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou, advokátem se sídlem v Čáslavi, Žižkovo nám. 2, proti povinnému B. V. , pro 10.879,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 84 EXE 751/2010, 70 EX 4159/10, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. srpna 2011, č. j. 29 Co 378/2011, 29 Co 379/2011, 29 Co 380/2011 - 87, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Kutné Hoře usnesením ze dne 10. 11. 2010, č. j. 84 EXE 751/2010 - 30, 70 EX 4159/10, nařídil podle vykonatelných rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2009, č. j. 44 CA 22/2008 - 111, a Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2009, č. j. 3 ANS 3/2009 - 142, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 10.879,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala, Exekutorský úřad Nymburk. Usnesením ze dne 1. 3. 2011, č. j. 84 EXE 751/2010 - 35, 70 EX 4159/10, pak okresní soud zamítl žádost povinného o ustanovení právního zástupce, a usnesením ze dne 11. 7. 2011, č. j. 84 EXE 751/2010 - 72, zamítl i jeho žádost o osvobození od soudních poplatků.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 22. 8. 2011, č. j. 29 Co 378/2011, 29 Co 379/2011, 29 Co 380/2011 - 87, k odvolání povinného všechna výše citovaná usnesení okresního soudu potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 22. srpna 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Přípustnost dovolání proti napadenému usnesení, pokud jím odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů pro odvolací řízení, nezakládají ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. zcela zjevně, neboť nejde o rozhodnutí v nich vyjmenovaná, a ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. pak upravuje (pozitivně) přípustnost dovolání jen proti těm rozhodnutím, jež jsou rozhodnutími ve věci samé; usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce pro odvolací řízení však rozhodnutím ve věci samé není (srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005 pod č. 70). Z týchž důvodů pak není přípustné ani dovolání proti napadenému usnesení odvolacího soudu, pokud jím bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti povinného o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu