20 Cdo 4189/2008
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4189/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného s. m. K., zastoupeného advokátem, proti povinnému J. B., pro 500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 Nc 5418/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2008, č. j. 24 Co 36/2008-46, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 24. 10. 2007, č. j. 8 Nc 5418/2007-7, jímž soud nařídil exekuci podle vykonatelných rozhodnutí M. m. K. ze dne 23. 10. 2003 a ze dne 14. 10. 2004, o uložení pokut ve správním řízení ve výši 300,- Kč a 200,- Kč, a provedením exekuce pověřil soudní exekutorku.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o. s. ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o. s. ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o. s. ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu (obsahující správné poučení o tom, že dovolání je přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam) doručen povinnému dne 23. 5. 2008 uložením na poště (§ 46 odst. 6, § 50c odst. 4 o. s. ř.). Skutečnost, že povinný písemnost převzal na poště až dne 5. 6. 2008, je přitom nerozhodná. Dovolání odevzdal povinný k doručení Nejvyššímu soudu na poště v K. dne 4. 8. 2008.

Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byla středa 23. 7. 2008; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o. s. ř.) a z toho důvodu se již ani nezabýval nedostatkem povinného zastoupení v dovolacím řízení, jenž povinný neodstranil ani po výzvě soudu (usnesení ze dne 19. 8. 2008, č. j. 8 Nc 5418/2007-57, doručené dne 26. 8. 2008); pouze sdělil, že plná moc bude Vrchnímu soudu v Praze dodána v patřičné době a s dostatečným předstihem před projednáváním věci .

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (hlava VI. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu