20 Cdo 4181/2011
Datum rozhodnutí: 20.12.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
20 Cdo 4181/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Geodezie Brno, a.s. , se sídlem v Brně, Dornych 47, identifikační číslo osoby 463 45 906, zastoupené Mgr. Kateřinou Velkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Ovčí hájek 54/2347, proti povinnému M. K. , pro 185.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 12 Nc 4774/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 16. června 2011, č. j. 58 Co 296/2011 - 67, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, potvrdil usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 9. 12. 2010, č. j. 12 Nc 4774/2009 - 60, jímž okresní soud zamítl návrh povinného ze dne 17. 9. 2009, doplněný dne 11. 1. 2010, na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 10. 6. 2009, č. j. 12 Nc 4774/2009 - 15, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 26. 10. 2009, 12 Nc 4774/2009 - 30.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. 10. 2011, č. j. 12 Nc 4774/2009 - 74, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že nebude-li do 30-ti dnů ode dne doručení usnesení soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno, a současně byl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Toto usnesení bylo povinnému doručeno dne 17. 10. 2011, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 16. 11. 2011, avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, o ustanovení zástupce nepožádal a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. prosince 2011 JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu