20 Cdo 4180/2011
Datum rozhodnutí: 21.12.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 4180/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 411 97 518, proti povinnému Z. P. , pro 30.823,- Kč, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 12 E 26/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 24. května 2011, č. j. 59 Co 110/2011 - 83, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 30. 6. 2009, č. j. 12 E 26/2009 - 9, nařídil podle platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Okresní pojišťovny ve Zlíně ze dne 19. 3. 2002, č. 4240201109 a č. 2140201108, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 30.823,- Kč, výkon rozhodnutí prodejem tam specifikovaných nemovitostí povinného v k.ú. Zářičí.

Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, usnesením ze dne 24. 5. 2011, č. j. 59 Co 110/2011 - 83, odvolání povinného proti uvedenému usnesení odmítl a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 24. května 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť oprávněné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu