20 Cdo 4169/2011
Datum rozhodnutí: 21.12.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 4169/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 411 97 518, s adresou pro doručování: Krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Frýdek-Místek, Na Poříčí 3208, proti povinné TARUS, s.r.o. v likvidaci , se sídlem v Třinci, Lyžbice, Jablunkovská 410, identifikační číslo osoby 646 17 076, pro 25.617,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 Nc 6890/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2009, č. j. 10 Co 73/2009 - 21, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl podle ust. § 44 odst. 10 zák. č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do 31. 10. 2009, odvolání povinné proti usnesení ze dne 24. 7. 2007, č. j. 26 Nc 6890/2007 - 3, kterým Okresní soud ve Frýdku-Místku nařídil exekuci podle vykonatelného výkazu nedoplatků vydaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Územním pracovištěm ve Frýdku-Místku, ze dne 31. 1. 2007, č. j. 8640700181, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 25.617,- Kč, a dále pro náklady oprávněné v této exekuci a náklady a odměnu exekutora ve výši, jak bude stanovena exekutorem v příkazu k úhradě nákladů, a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu, Exekutorský úřad Přerov.

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, v němž požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

O žádosti dovolatelky o ustanovení zástupce pro dovolací řízení rozhodl Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 11. 5. 2009, č. j. 26 Nc 6890/2007 - 40, tak, že její žádost zamítl; toto usnesení nabylo ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 7. 2009, č. j. 10 Co 629/2009 - 51, právní moci dne 14. 9. 2009 (dovolání proti tomuto usnesení bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 11. 2009, č. j. 20 Cdo 4359/2009 - 65). Lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dne 14. 11. 2009 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak dovolatelka nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu