20 Cdo 4161/2007
Datum rozhodnutí: 19.12.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4161/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné z. p. Č. r., proti povinné MUDr. V. J., pro 41.268,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 26 E 2633/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. června 2007, č. j. 20 Co 308/2007-462, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 30. 10. 2006, č. j. 26 E 2633/2001-361, kterým Městský soud v Brně udělil vydražiteli příklep k vydraženým nemovitostem.


Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná včasné dovolání.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 15. 8. 2007, č. j. 26 E 2633/2001-487 (nesprávně uvedeno datum 15. 8. 2005), soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Výzvě, která jí byla doručena 21. 8. 2007, dovolatelka nevyhověla.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu