20 Cdo 4149/2010
Datum rozhodnutí: 19.01.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
20 Cdo 4149/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného MVDr. Ing. A. H. , proti povinné MVDr. L. M. , srážkami ze mzdy pro 105.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 E 1524/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 3. 2010, č. j. 12 Co 102/2010-24, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 24. 11. 2009, č. j. 13 E 1524/2009-7, kterým okresní soud nařídil podle platebního rozkazu Okresního soudu v Chebu ze dne 22. 6. 2009, č. j. 15 C 117/2009-36, výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné.

Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodná ustanovení, bod 12, část první, zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí.

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 9. 3. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné. Na tom nic nezmění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle kterého dovolání proti němu je přípustné; takové poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Vzhledem k objektivní nepřípustnosti dovolání se dovolací soud již nezabýval otázkou povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Dovolání povinné bylo odmítnuto, oprávněnému dle obsahu spisu náklady v dovolacím řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2011

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.
předsedkyně senátu