20 Cdo 4141/2011
Datum rozhodnutí: 21.12.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
20 Cdo 4141/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. , se sídlem ve Zlíně, Podvesná XVII/3833, identifikační číslo osoby 607 30 153, proti povinnému J. Ž. , pro 242,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 23 Nc 693/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. července 2007, č. j. 26 Co 885/2006 - 10, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl podle ustanovení § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění účinném do 31. 10. 2009, odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 29. 10. 2003, č. j. 23 Nc 693/2003 - 3, jímž okresní soud nařídil podle platebního rozkazu téhož soudu ze dne 30. 4. 1996, č. j. 1743/95 - 3a, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 242,- Kč a nákladů řízení ve výši 550,- Kč, a dále pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Martina Růžičku, Exekutorský úřad Zlín.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 10. 2011, č. j. 23 Nc 693/2003 - 43, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že nebude-li do 15-ti dnů od doručení usnesení soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno, a současně byl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Toto usnesení bylo povinnému doručeno dne 11. 10. 2011, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 26. 10. 2011 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, o ustanovení zástupce nepožádal a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2011

JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.
předsedkyně senátu