20 Cdo 414/2017
Datum rozhodnutí: 23.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.20 Cdo 414/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněného Mgr. P. C. , P., zastoupeného JUDr. Danou Večerníkovou, advokátkou, sídlem Sladkovského 767, 530 02, Pardubice, proti povinnému J. K. , Š., o rozvrhu výtěžku z prodeje nemovitosti, vedené u soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, pod sp. zn. 124 EX 410/06, o dovolání bývalé manželky povinného Anny Kmentové, narozené dne 22. srpna 1956, bytem Sídliště 690/18, 431 86 Kovářská, zastoupené Mgr. Evou Kostrhunovou, advokátkou, sídlem Zborovská 1760/3, 430 01 Chomutov, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 12. 2015, č. j. 61 Co 314/2015, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání bývalé manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 12. 2015, č. j. 61 Co 314/2015, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. (čl. II. bod 1, a contr. bod 7., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř., zastavil, neboť dovolatelka vzala podáním ze dne 18. 1. 2017 dovolání v celém rozsahu zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.); poznamenává se toliko, že ostatním účastníkům řízení podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. února 2017 JUDr. Vladimír Kůrka
předseda senátu