20 Cdo 414/2003
Datum rozhodnutí: 29.07.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 414/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné zdravotní pojišťovny ČR, proti povinnému Ing. J. Ch., pro 501,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. E 4443/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 22. 10. 2002, č.j. 30 Co 131/2002-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 12. 12. 2001, č.j. E 4443/2001-3, jímž Okresní soud v České Lípě nařídil podle platebního výměru oprávněné ze dne 18. 12. 1997, č. 4240704127, k uspokojení její pohledávky ve výši 501,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, na kterou má povinný nárok u označeného plátce.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen (a z obsahu spisu ani nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání).

Usnesením ze dne 2. 12. 2002, č.j. E 4443/2001-28, soud proto povinného vyzval, aby do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí (mimo jiné) předložil nedoloží-li, že sám má právnické vzdělání plnou moc zvoleného zmocněnce (advokáta), a současně ho poučil o tom, co musí (ve vztahu k již podanému dovolání) advokát učinit, aby podmínka obligatorního zastoupení byla splněna.

Na výzvu soudu, která mu byla doručena 14. 12. 2002, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 29. července 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu