20 Cdo 413/2003
Datum rozhodnutí: 29.07.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 413/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) J. P. a B) V. P. proti povinné R. T., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. E 2448/98, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2002, č.j. 25 Co 364, 365/2002-67, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil (ve věci samé) usnesení ze dne 14. 5. 2002, č.j. E 2448/98-48 (ve znění doplňujícího usnesení ze dne 26. 8. 2002, č.j. E 2448/98-62), jímž Okresní soud v Mělníku nařídil provedení vyklizení označeného bytu do zajištěné náhrady (přístřeší).

Protože výkon rozhodnutí vyklizením bytu, za který je třeba zajistit náhradu, byl s dodatkem, že o jeho provedení bude rozhodnuto dodatečně nařízen usnesením Okresního soudu v Mělníku ze dne 25. 10. 1999, č.j. E 2448/98-12, použily soudy obou stupňů dosavadní právní předpisy (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 15., 27. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); v souladu s tím i Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2000 [dále jen o.s.ř. (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.)].

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být dovolání advokátem i sepsáno (srov. § 241 odst. 2, větu druhou, o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena (a z obsahu spisu ani nevyplývalo, že by měla právnické vzdělání).

Usnesením ze dne 28. 1. 2003, č.j. E 2448/98-83, soud prvního stupně proto povinnou vyzval, aby do patnácti dnů od doručení rozhodnutí předložila plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání; současně ji poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu soudu, která ji byla doručena 31. 1. 2003, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu