20 Cdo 4129/2008
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 4129/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Jiřího Zrůsta ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. P. m. M. a L., a. s., zastoupeného advokátem, proti povinnému T. K., pro 203,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 29 E 1652/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 7. 2006, č. j. 10 Co 602/2006-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 10. 1. 2005, č.j. 29 E 1652/2004-4, jímž Okresní soud v Mostě nařídil podle svého rozsudku ze dne 19. 4. 2001, sp. zn. 17 C 4055/99, k uspokojení pohledávky ve výši 203,- Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 541,60 Kč a pro náklady výkonu rozhodnutí 1.370,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Rozhodnutí odvolacího napadl povinný dovoláním a současně požádal o ustanovení právního zástupce.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Soud prvního stupně proto poté, co jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení usnesením ze dne 9. 11. 2007, č.j. 29 E 1652/2004-24, zamítl, dovolatele usnesením ze dne 26. 6. 2008, č.j. 29 E 1652/2004-31, vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena 7. 7. 2008, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu