20 Cdo 411/2003
Datum rozhodnutí: 19.06.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 411/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Jany Hráchové a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky městského úřadu ve Z. proti povinnému F. M., pro 7.000,- Kč, srážkami z pracovní odměny, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 47 E 657/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2002, č.j. 10 Co 672/2002-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 28. 6. 2002, č.j. 47 E 657/2002-4, jímž Okresní soud v Karviné nařídil podle rozhodnutí Okresního úřadu ve Z., referátu sociálních věcí, ze dne 18. 3. 1998, č.j. Om 555/263/99, ve spojení s rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, pracoviště regionálního oddělení, odboru sociální politiky v B., ze dne 15. 4. 1998, č.j. 214/6/651/98/Vá, k vydobytí pohledávky oprávněné ve výši 7.000,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (srov. § 44 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech) Nejvyšší soud jako s oprávněnou jednal s Českou republikou městským úřadem ve Z. (§ 14 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 61 odst. 1 písm. c/, § 66 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by měl právnické vzdělání).

Usnesením ze dne 19. 12. 2002, č.j. 47 E 657/2002-31, okresní soud proto povinného vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolil zmocněnce (advokáta, notáře), předložil plnou moc a současně jej vedl k tomu, co musí ve vztahu k již podanému dovolání advokát učinit, aby podmínka obligatorního zastoupení byla splněna.

Na výzvu soudu, která mu byla do věznice v K. doručena 3. 1. 2003, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. června 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu