20 Cdo 410/2003
Datum rozhodnutí: 19.06.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 410/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Jany Hráchové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. p., s. p., proti povinné Z. T., vyklizením bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 E 869/2001, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001, č.j. 11 Co 391/2001-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 30. 5. 2001, č.j. 13 E 869/2001-4, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil podle svého rozsudku ze dne 17. 4. 2000, sp. zn. 8 C 10/98, výkon rozhodnutí vyklizením označeného bytu.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena (a z obsahu spisu ani nevyplývalo, že by měla právnické vzdělání).

Usnesením ze dne 6. 11. 2002, č.j. 13 E 869/2001-29, obvodní soud proto povinnou vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila zmocněncem advokáta, předložila plnou moc a současně ji vedl k tomu, co musí ve vztahu k již podanému dovolání advokát učinit, aby podmínka obligatorního zastoupení byla splněna.

Na výzvu soudu, která jí byla doručena 11. 12. 2002, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. června 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu