20 Cdo 4097/2010
Datum rozhodnutí: 10.11.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 4097/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Telefónica O2 Czech Republic, a.s. , se sídlem v Praze 4, Michli, Za Brumlovkou 266/2, IČO 601 93 336, proti povinnému R. V. , pro 10.928,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 7080/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. června 2009, č. j. 11 Co 761/2008 - 22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud v Ústí nad Labem shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 29. 4. 2004, č. j. 42 Nc 7080/2004 - 5, kterým Okresní soud v Ústí nad Labem nařídil podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 10. 7. 2002, č. j. 124019/2002 - 635.1/VH, k uspokojení pohledávky oprávněné v částce 10.928,30 Kč spolu s úrokem ve výroku tohoto usnesení specifikovaným a pro náklady oprávněného a náklady této exekuce, jejichž výše bude určena příkazem exekutora, exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda, Exekutorský úřad Praha 5.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podal povinný dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 22. 3. 2010, č. j. 42 Nc 7080/2004 - 42, uložil soud prvního stupně povinnému, aby své podání - dovolání - došlé do podatelny soudu dne 23. 2. 2010 doplnil nejpozději do 10ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení o náležitosti ve smyslu § 43, § 79 a § 241a o. s. ř. tak, aby mj. doložil doklad o právnickém vzdělání, případně aby připojil plnou moc advokáta, který již podané dovolání nahradí či doplní svým podáním nebo alespoň sdělí soudu, že se s odvolatelem učiněným podáním ztotožňuje, a současně byl poučen o tom, že pokud ve stanovené lhůtě nedojde k doplnění podání, bude dovolání odmítnuto . Toto usnesení bylo povinnému doručeno dne 25. 3. 2010, na výzvu okresního soudu však nereagoval.

Vzhledem k tomu, že dovolatel podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a aniž doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu