20 Cdo 4089/2007
Datum rozhodnutí: 29.11.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4089/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné H.C., a. s., zastoupené advokátem proti povinné V. S., pro 19.944,05 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 Nc 14417/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 3. dubna 2007, č. j. 22 Co 215/2007-14, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud podle ustanovení § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 6. 12. 2006, č. j. 16 Nc 14417/2006-3, jímž Okresní soud v Pardubicích nařídil podle rozhodčího nálezu ze dne 30. 3. 2006, sp. zn. H/2006/01474, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 19.944,05 Kč s příslušenstvím, pro náklady exekuce, exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. I. O., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 3. 8. 2007, č. j. 16 Nc 14417/2006-23, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu, která jí byla doručena dne 10. 8. 2007, dovolatelka nereagovala.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu