20 Cdo 407/2005
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 407/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Františka Ištvánka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. s., a. s., proti povinné Z. R., pro 23.641,70 Kč s příslušenstvím prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 49 E 1300/99, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2004, č.j. 56 Co 92/2004-80, takto :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 7. 10. 2003, č.j. 49 E 1300/99-61, jímž Okresní soud v Karviné rozhodl o vstupu nabyvatele vymáhané pohledávky do řízení (§ 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 11. 1. 2005, č.j. 49 E 1300/99-89, soud prvního stupně dovolatelku vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta; současně ji poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 18. 1. 2005, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu