20 Cdo 4062/2011
Datum rozhodnutí: 21.12.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 44 odst. 10 předpisu č. 120/2001Sb.
20 Cdo 4062/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. , se sídlem v Praze 1, Nové Město, Spálená 112/55, identifikační číslo osoby 145 00 469, zastoupené JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 39, proti povinné D. D. , zastoupené JUDr. Mariyanou Dimitrovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Hybernská 38, pro 10.999,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74 Nc 3354/2009, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2010, č. j. 19 Co 264/2010 - 37, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Shora označeným rozhodnutím Městský soud v Praze odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 10. 2009 (dále jen exekuční řád ), odvolání povinné proti usnesení ze dne 14. 10. 2009, č. j. 74 Nc 3354/2009 - 8, jímž Obvodní soud pro Prahu 9 soud nařídil podle platebního rozkazu téhož soudu ze dne 3. 7. 2006, č. j. 154 Ro 79/2006 - 7, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 10.999,- Kč se specifikovaným příslušenstvím, nákladů předchozího řízení ve výši 6.900,- Kč a pro náklady oprávněného a náklady exekuce, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homolu, Exekutorský úřad Brno-město.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání doplněné prostřednictvím ustanovené zástupkyně podáním ze dne 19. 5. 2011.

Oprávněná v písemném vyjádření k dovolání navrhla, aby dovolání povinné bylo jako nepřípustné odmítnuto.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 24. června 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), a stejně ani proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo podle § 44 odst. 10 exekučního řádu odmítnuto odvolání, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu