20 Cdo 4038/2008
Datum rozhodnutí: 04.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4038/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně


JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Úřadu práce v H. K., proti povinnému I. K., pro 3 400,-Kč, přikázáním pohledávky z účtu povinného, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. E 1899/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 3. 2008, č. j. 24 Co 23/2008-19, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 29. 9. 2006, č. j. E 1899/2006-6 (jímž soud nařídil podle vykonatelného rozhodnutí Úřadu práce v H. K. č.j. 5726/4/HKH-1/9, ze dne 12. 4. 2005, výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 22. 4. 2008 ve spojení s usnesením ze dne 16. 6. 2008, doručenými uložením na poště dne 19. 5. 2008 a 11. 8. 2008, vyzval, aby si ve stanovené lhůtě zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání nebo požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil a o ustanovení zástupce nepožádal.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Oprávněné, jež by měla na náhradu nákladů řízení právo, však v tomto stádiu řízení žádné nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 4. června 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu