20 Cdo 4031/2007
Datum rozhodnutí: 31.10.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 4031/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné H. C., a.s., zastoupené advokátem proti povinnému J. G., pro 59.254,17 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 52 Nc 10072/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. března 2007, č. j. 66 Co 79/2007-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud podle ustanovení § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 2. 3. 2006, č. j. 52 Nc 10072/2006-5, jímž Okresní soud v Ostravě nařídil podle rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 10. 2004, sp. zn. 20 C 102/2004, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 59.254,17 Kč s úrokem ve výši 10.324,45 Kč, smluvní pokuty ve výši 2.513,16 Kč, pro náklady předchozího řízení ve výši 20.334,30 Kč, jakož i náklady exekuce, exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. V. N., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 19. 6. 2007, č. j. 52 Nc 10072/2006-28, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena dne 2. 7. 2007, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2007

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu