20 Cdo 4019/2009
Datum rozhodnutí: 15.10.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 4019/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému: J. V., pro částku 99.289,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 11 Nc 7124/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. ledna 2009, č.j. 26 Co 426/2008-11, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání proti usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 23. 1. 2008, č. j. 11 Nc 7124/2008-5, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinného pro částku 99.289,- Kč s příslušenstvím, včetně nákladů exekuce, a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. T. V.


Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 4. 2009, č. j. 11 Nc 7124/2008-17, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a současně byl poučen o tom, že nebudou-li vady dovolání odstraněny ve lhůtě 10 dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože citované usnesení bylo povinnému doručeno do vlastních rukou dne 21. 4. 2009, dosud výzvě okresního soudu nevyhověl a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. října 2009

JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu