20 Cdo 3957/2009
Datum rozhodnutí: 12.11.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3957/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné O., a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému RNDr. P. F., za účasti bývalé manželky povinného MUDr. O. F., zastoupené advokátem, pro 368.183,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 16276/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2009, č. j. 14 Co 116/2009 - 101, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 27. července 2009, č. j. 14 Co 116/2009 - 105, takto:


Dovolání se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 5. 2009, č. j. 14 Co 116/2009 - 101, ve znění opravného usnesení ze dne 27. 7. 2009, č. j. 14 Co 116/2009 - 108, potvrdil usnesení z 12. 2. 2009, č. j. 13 Nc 16276/2003 - 69, kterým obvodní soud zastavil exekuci na základě exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. M. E., ze dne 16. 3. 2006, č. j. 115 Ex 203/03 - 44, a jímž rozhodl, že MUDr. O. F. nemá právo na náhradu nákladů řízení , a dále rozhodl, že MUDr. O. F. nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení .


Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná telefaxem dne 11. 8. 2009 tzv. blanketní dovolání, doplněné dne 12. 8. 2009 originálem tohoto podání. Dovolání pak doplnila podáním ze dne 12. 8. 2009, podaným osobně u soudu prvního stupně dne 31. 8. 2009.


Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.


Podle § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.


Podle § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 57 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.


Z citovaných ustanovení vyplývá, že lhůta k podání dovolání činí dva měsíce. Pro počátek běhu dovolací lhůty je přitom rozhodující den doručení rozhodnutí odvolacího soudu účastníku, který dovolání podává (dovolateli). Bylo-li rozhodnutí opraveno usnesením odvolacího soudu (a to tak, že touto opravou došlo k obsahové změně výroku rozhodnutí), běží lhůta k dovolání znovu od doručení opravného usnesení dovolateli (srov. Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s 1258).


V posuzované věci se z obsahu spisu podává, že odvolací soud usnesením ze dne 27. 7. 2009, č. j. 14 Co 116/2009 - 105, opravil usnesení téhož soudu ze dne 15. 5. 2009, č. j. 14 Co 116/2009 - 101, ve výroku o nákladech řízení tak, že správně zní: MUDr. O. F. nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení . V odůvodnění tohoto usnesení odvolací soud uvedl, že postupem podle § 164 o. s. ř. byla opravena zřejmá písařská chyba ve výroku o nákladech řízení, jehož první část věty až po MUDr. O. F. nemá žádnou logickou návaznost na ostatní část výroku, ani není v souladu s rozhodnutím, jak plyne z odůvodnění opravovaného usnesení.


Jak dále z obsahu spisu vyplývá, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno zástupci oprávněné dne 9. 6. 2009 (úterý). Posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání podle § 240 odst. 1 věta první o. s. ř. bylo pondělí dne 10. 8. 2009. Oprávněná podala tzv. blanketní dovolání telefaxem dne 11. 8. 2009 (doplněné dne 12. 8. 2009 originálem tohoto podání), tedy zjevně opožděně.


Na uvedeném závěru nic nemění skutečnost, že odvolacím soudem bylo vydáno opravné usnesení, neboť jím byla odstraněna pouze zřejmá nesprávnost v první části věty výroku o nákladech odvolacího řízení, která neměla žádnou logickou návaznost na ostatní část tohoto výroku ani na výrok usnesení odvolacího soudu, jímž usnesení soudu prvního stupně bylo potvrzeno. Jestliže tedy opravou nedošlo k obsahové změně potvrzujícího výroku usnesení odvolacího soudu, nemohly nastat následky předvídané v § 240 odst. 1 věta druhá o. s. ř.


Nejvyšší soud proto dovolání oprávněné podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218a o. s. ř. jako opožděně podané odmítl.


Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť oprávněná na jejich náhradu nemá právo a ostatním účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. listopadu 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu